Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ" - 00724910

Регулярна інформація за 2010 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 05.05.2011
Дата останнього розміщення: 05.05.2011

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Переглянути
Інформація про державну реєстрацію емітента Переглянути
Банки, що обслуговують емітента Переглянути
Основні види діяльності Переглянути
Інформація про органи управління емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про дивіденди Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Переглянути
Звіт про стан об'єкта нерухомості Переглянути
Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 Переглянути