Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публічне акціонерне товариство "Сільськогосподарське підприємство "Шубківське" - 00724910

Регулярна інформація за 2013 рік
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 2014-04-29 15:36:16
Дата останнього розміщення: 2014-07-18 14:59:31

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Текст аудиторського висновку (звіту) Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Звіт про корпоративне управління Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути