Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.05.2019 14:08:01
Дата здійснення дії: 08.05.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"
Код за ЄДРПОУ:  00724910
Текст повідомлення: 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            35325 Рiвненський р-н, село Шубкiв, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00724910

5. Міжміський код та телефон, факс

            +380679937115, +380679937115

6. Адреса електронної пошти

            shubkivske@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://00724910.smida.gov.ua/

08.05.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

08 травня 2019 року було виявлено, що при розміщенні особливої інформації емітента цінних паперів ПрАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШУБКІВСЬКЕ» (надалі - Товариство) від 30.04.2019 р. №2 про зміну складу посадових осіб емітента на web-сайті Товариства http://00724910.smida.gov.ua/ та при поданні до НКЦПФР, в результаті технічного сбою програмного забезпечення для підготовки особливої інформації, в файли звіту не підгрузилась інформація щодо припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Таким чином, особлива інформація була розміщена вчасно, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, але в неповному обсязі.

Тобто особлива інформація, що розкрита, містить всю необхідну інформацію щодо обрання осіб на посади членів Наглядової ради, але не містить інформацію щодо осіб, повноваження яких припинені.

Реєстраційні реквізити НКЦПФР розкритої неповної інформації:

Дата та час прийняття: 2019-05-01 13:45:07

Реєстраційний номер:  121094/010

Відразу після виявлення вказаного факту, 08.05.2019 р. на власному  web-сайті Товариства http://00724910.smida.gov.ua/ та через особу, уповноважену надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку, було розміщено повідомлення про спростування неповної інформаці про зміну складу посадових осіб, та в тій самий спосіб розкрита виправлена, повна інформація емітента про зміну складу посадових осіб.

У виправленій особливій інформації була додана наступна інформація:

30.04.2019

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Попова Алєся Олександрiвна

д/н

0

Зміст інформації:

30.04.2019 року припинені повноваження голови Наглядової ради Попової Алєсі Олександрiвни у зв’язку із закінченням строку повноважень без прийняття рішення відповідним органом Товариства. Попова Алєся Олександрiвна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Попова Сергiя Олександровича, якому належить 14 069 492 акцiй, iз яких 14 069 492 голосуючих акцiй, що становить 43,268340% статутного капiталу товариства та представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська фермерська група», якому належить 1 087 337 акцiй, iз яких 1 087 337 голосуючих акцiй, що становить 3,343920% статутного капiталу товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.

Iнформацiя про стаж роботи Попової Алєся Олександрiвни протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ», 2013-2016рр.; з 26.04.2018 р займала посаду голови Наглядової ради ПрАТ СГП "Шубківське". Попова Алєся Олександрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Вказану посаду займала з 20.07.2018р. З 26.04.2018 р. по 19.07.2018р займала посаду члена Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.

30.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Одрiна Тетяна Євгенiївна                

д/н

0

Зміст інформації:

30.04.2019 року припинені повноваження члена Наглядової ради Одрiної Тетяни Євгенiївни у зв’язку із закінченням строку повноважень без прийняття рішення відповідним органом Товариства. Одрiна Тетяна Євгенiївна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.

Iнформацiя про стаж роботи Одрiної Тетяни Євгенiївни протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ "Едванс-Iнформ" - землевпорядник - 2012р.-2016р.; ТОВ "Лендвiзор" – землевпорядник з 2016р. по теперiшнiй час. з 26.04.2018 р займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ СГП "Шубківське". Одрiна Тетяна Євгенiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Займала вказану посаду з 26.04.2018 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.

30.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Циганок Леонiд Юрiйович

д/н

0

Зміст інформації:

30.04.2019 року припинені повноваження члена Наглядової ради Циганка Леонiда Юрiйовича у зв’язку із закінченням строку повноважень без прийняття рішення відповідним органом Товариства. Циганок Леонiд Юрiйович є директором акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.

Iнформацiя про стаж роботи Циганка Леонiда Юрiйовича протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст Фастiвського мiськрайонного управлiння юстицiї 2014р. - 2016р.; директор ТОВ АХ «Зелений свiт» - з 2017р. по теперiшнiй час. з 26.04.2018 р займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ СГП "Шубківське". Циганок Леонiд Юрiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Займав вказану посаду з 26.04.2018 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.

30.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Попов Сергiй Олександрович

д/н

14069492

Зміст інформації:

30.04.2019 року припинені повноваження члена Наглядової ради  Попова Сергiя Олександровича у зв’язку із закінченням строку повноважень без прийняття рішення відповідним органом Товариства. Попов Сергiй Олександрович є акцiонером товариства, що володiє 14 069 492 iменними простими акцiями, iз яких 14 069 492 голосуючих акцiй, що становить 43,268340% статутного капiталу товариства; особисто внiс пропозицiю про обрання його в члени Наглядової ради товариства.

Iнформацiя про стаж роботи Попова Сергiя Олександровича протягом останнiх п’яти рокiв: директор земельного департаменту ПАТ «ТАКО» 2013р. - 2016р.; директор земельного департаментуТОВ «АСТ» 2013р. - 2014р.; директор ТОВ «ЛЕНДВIЗОР» з сiчня 2018 по теперiшнiй час. з 26.04.2018 р займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ СГП "Шубківське".  Попов Сергiй Олександрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Займав вказану посаду з 26.04.2018 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.

30.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Ковбасюк Людмила Дмитрiвна

д/н

0

Зміст інформації:

30.04.2019 року припинені повноваження члена Наглядової ради  Ковбасюк Людмили Дмитрiвни у зв’язку із закінченням строку повноважень без прийняття рішення відповідним органом Товариства. Ковбасюк Людмила Дмитрiвна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.

Iнформацiя про стаж роботи Ковбасюк Людмили Дмитрiвни протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст юрисконсульт Вiддiлу держземагенства у Чуднiвському районi 2012-2014 рр.; юрисконсульт ТОВ «УКРIНАГРОПРОМ» 2014р.–2016рр.; фахiвець земельних та соцiальних питань ТОВ «РЕСIЛIЄНТ» 03.2017р.–05.2017рр.; землевпорядник ТОВ «Злагода-2005» з 2017р. по теперiшнiй час. Ковбасюк Людмила Дмитрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Займала вказану посаду з 26.04.2018 р. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.

         

 

 

 

Директор

ПрАТ «СГП «Шубківське»                                                         Р. М.  Коновал