Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2019 12:04:01
Дата здійснення дії: 29.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"
Код за ЄДРПОУ:  00724910
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 00724910, місцезнаходження: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 17) відбудуться 30 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 17, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2019 року з 11:15 год. до 11:45 год. за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 17, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2019 року.

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2019 р., кількість осіб, включених до переліку – 272 (двісті сімдесят дві) особи, яким належить 14 069 492 (чотирнадцять мільйонів шістдесят дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві) штук простих акцій. Кількість акцій, які надають право голосу (голосуючих акцій) для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства – 14 069 492 (чотирнадцять мільйонів шістдесят дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві) штук простих акцій.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах.  Представник  може бути постійним чи призначеним на певний строк.  Акціонер має  право  у  будь-який  момент  замінити  свого представника  у  вищому  органі  товариства,  повідомивши  про  це виконавчий орган акціонерного Товариства. Представник акціонера голосує на загальних зборах кількістю голосуючих акцій, яка зазначена в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 29 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю в робочі дні з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 17, кабінет директора.

Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів та відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів – Директор Коновал Р.М.

30 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

 • Калатур Юрій Павлович – Голова Лічильної комісії;
 • Наюк Світлана Костянтинівна -член Лічильної комісії;
 • Кубіцька Олена Іванівна – член Лічильної комісії;
 • Свічинський Сергій Семенович – член Лічильної комісії;
 • П’янов Олександр Олександрович – член Лічильної комісії;

 

 

 1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для проведення зборів обрати:
 • Коновала Руслана Михайловича - Головою зборів;
 • Кончаковського Олександра Володимировича - секретарем зборів.
 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного зборів акціонерів;

4. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня під час реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у зборах..

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
 • провести збори акціонерів без перерви.
 1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

 1. Розгляд висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

 1. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності 2018 року буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів.

 1. Схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

 1. Обрання членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб терміном на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які будуть здійснювати свою діяльність на безоплатній основі, надати повноваження директору Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ СГП «ШУБКІВСЬКЕ»  (тис.грн)

Найменування показника

Період (тис. грн.)

2018 рік

2017 рік

Усього активів

9305,6

12842,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4159.6

6016.1

Запаси

1329.5

4498.6

Сумарна дебіторська заборгованість

3500.2

2011.9

Гроші та їх еквіваленти

37

37

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(871)

(871)

Власний капітал

7264.6

7264.6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8129.2

8129.2

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

128,1

128,1

Поточні зобов'язання і забезпечення

1912.9

5450.2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(871)

14,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 069 492

14 069 492

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,06)

0,001

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://00724910.smida.gov.ua

 

Контактні телефони                                  

ПрАТ СГП «ШУБКІВСЬКЕ»                  + 380660799288                  

 

Наглядова Рада ПрАТ СГП «ШУБКІВСЬКЕ»