Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.03.2021 16:13:01
Дата здійснення дії: 24.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"
Код за ЄДРПОУ:  00724910
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"

(далі за текстом - «Товариство»)
код ЄДРПОУ 00724910, місцезнаходження: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 17

Повідомляє акціонерів про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ" (надалі - «Загальні збори»).

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 12.03.2021р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами).

29 квітня 2021 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами) (далі - Тимчасовий порядок).

26 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: https://00724910.smida.gov.ua/

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2021 року.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування 29 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки затвердити, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2019-2020 роки затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною..

 1. Розгляд висновків Ревізійної комісії за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2019-2020 роки затвердити, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

 1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;
 2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік;
 1. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів.

 1. Схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

Проект_ рішення:

Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).

 1. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

 1. Визначити місцезнаходження товариства за адресою: вул. Борисоглібська, буд. 15-В, м. Київ, 04070, Україна;
 2. Уповноважити директора Товариства Попову Алєсю Олександрівну самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі, але не виключно, щодо зміни місцезнаходження Товариства.
 1. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект  рішення:

 1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;
 2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.
 3. Уповноважити директора Товариства Попову Алєсю Олександрівну самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»  (тис.грн)

Найменування показника

Період (тис. грн.)

2020 рік

2019 рік

2018 рік

Усього активів

41873,2

22352,9

9305,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5391,9

5981,6

4159.6

Запаси

2158,0

2043,6

1329.5

Сумарна дебіторська заборгованість

31074,7

13807,6

3500.2

Гроші та їх еквіваленти

-

39,7

37

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(3234,8)

(2078,5)

(871)

Власний капітал

4900,8

6057,1

7264.6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8129,2

8129.2

8129.2

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

128,1

Поточні зобов'язання і забезпечення

36972,4

16295,8

1912.9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1154,9)

(1207,5)

(299,9)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

32516828

32516828

32516828

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,036)

(0,037)

(0,009)

 

Адреса сторінки на веб-сайті ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ», на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку - https://00724910.smida.gov.ua/

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 15.03.2021 року становить:

 • загальна кількість простих іменних акцій - 32 516 828 шт.;
 • загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 32 455 633 шт.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть скористатися правами, наданими відповідно до Розділу ХІ Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти shubkivske@emitent.net.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Попова Алєся Олександрівна. Телефон для довідок: (066) 2322641.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом ХІІ Тимчасового порядку.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням https://00724910.smida.gov.ua/

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»