Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 28.03.2017 11:15:22
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"
Юридична адреса* 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17
Керівник* ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - Директор. Тел: 067 99 620 38
E-mail* shubkivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"

 

Публічне акціонерне товариство "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ", що знаходиться за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, код за ЄДРПОУ: 00724910 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться «28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17,  перший поверх, кімната №1.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, розпочнеться о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2017 року.

 

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Циганок Леонід Юрійович – Голова Лічильної комісії;

Годз Катерина Сергіївна – член Лічильної комісії;

Юхименко Олександра Олександрівна – член Лічильної комісії.

 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Для проведення зборів обрати:

Коновал Руслан Михайлович - Головою зборів;

Мондруш Олександр Михайлович - секретарем зборів.

 

3. Затвердження змін до установчих документів Товариства, які були прийняті Загальними зборами акціонерів 18 січня 2017 року.

Проект рішення:

Затвердити змін до установчих документів Товариства, які були прийняті Загальними зборами акціонерів 18 січня 2017 року.

 

4. Затвердження складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити склад Наглядової ради Товариства.

 

 5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

6. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

 

7. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

Проект рішення:

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2016 рік.

 

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Розподілити чистий прибуток наступним чином:

- здійснити відрахування до фонду коштів, які спрямовуються на розвиток та вдосконалення діяльності Товариства в розмірі 100 % від чистого прибутку за 2016р.,

Не нараховувати дивіденди за 2016 рік.

 

10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити План розвитку Товариства на 2017 рік.

 

11. Внесення змін до статуту Товариства, не пов’язаних із внесенням змін в Єдиний державний реєстр.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства, не пов’язаних із внесенням змін в Єдиний державний реєстр.

 

12. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40 У, офіс 13.

 

13. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити План розвитку Товариства на 2017 рік.

 

14. Уповноваження Голови та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, приймальня.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Дмитренко Олександр Вікторович.

Адреса веб-сайту ПАТ "Сільськогосподарське підприємство "ШУБКІВСЬКЕ", на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - https://00724910smida.gov.ua

Довідки за телефоном +38 066 07 99 288. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.(тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

 

 

Основні засоби  

7808,9

7809,8

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси 

1890,0

1111,0

Сумарна дебіторська заборгованість  

1112,0

1209,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 

98,0

263,0

Нерозподілений прибуток 

-103,0

-117,0

Власний капітал

8032,0

8018,0

Статутний капітал 

8129,0

8129,0

Довгострокові зобов'язання

128,0

128,0

Поточні зобов'язання 

1733,0

1230,0

Чистий прибуток (збиток) 

15,0

2,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

32516828

32516828

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

      -

        -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

     -        -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

25

26

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2017
(дата)