Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 22.03.2018 11:41:13
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"
Юридична адреса* 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17
Керівник* ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - Директор. Тел: 096 27 353 77
E-mail* shubkivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства

"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"

Публічне акціонерне товариство "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ", що знаходиться за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, код за ЄДРПОУ: 00724910 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року о 12 годині 00 хв., за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17,  кімната №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у зборах, буде проводитись 26 квітня 2018 року з 10 години 00 хв. до 11 години 30 хв. за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину 20  квітня 2018 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Проект порядку денного зборів (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: затвердження регламенту роботи зборів, затвердження форми голосування.

4. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.

10. Зміна типу Товариства.

11. Внесення змін до статуту Товариства, не пов’язаних із внесенням змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонерів Товариства згідно переліку акціонерів.

13. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

14. Уповноваження голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

15. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

18. Обрання членів наглядової ради.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

 

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  зборів щоденно (крім суботи та неділі, святкових днів) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17. У день проведення  зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення  зборів з 10:00 год. до 11.30 год. в порядку черги.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Дмитренко О.В. – директор Товариства. Телефони для довідок: +38 066 07 99 288.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://00724910smida.gov.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 Станом на 13.02.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 32 516 828 та голосуючих акцій 32 074 267 .

При визначенні кворуму та при голосуванні на  зборах Товариства враховуватимуться лише голосуючі акції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ" за 2017 рік *

 (тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

12 842,9

9 893,9

Основні засоби  

6 016,1

5 860,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси 

4 498,6

1 888,5

Сумарна дебіторська заборгованість  

2 011,9

1 112,4

Грошові кошти та їх еквіваленти 

37,0

97,9

Нерозподілений прибуток 

-871,0

-102,4

Власний капітал

-

-

Статутний капітал 

8 129,2

8 129,2

Довгострокові зобов'язання

128,1

128,1

Поточні зобов'язання 

2 115,0

1 565,3

Чистий прибуток (збиток) 

(871,0)

14,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

32516828

32516828

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

21

27

*  Після отримання звіту аудитора по довгострокових забезпеченнях (актуальних розрахунках) та остаточного завершення процедури аудиту фінансової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан) можуть мати суттєві зміни.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)