Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 02.04.2018 18:36:03
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"
Юридична адреса* 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17
Керівник* ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ - Директор. Тел: 096 27 353 77
E-mail* shubkivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства

"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"

(виправлення помилки)

Публічне акціонерне товариство "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ", що знаходиться за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, код за ЄДРПОУ: 00724910 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори), які відбудуться 26 квітня 2018 року о 12 годині 00 хв., за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17,  кімната №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у зборах, буде проводитись 26 квітня 2018 року з 10 години 00 хв. до 11 години 30 хв. за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину 20  квітня 2018 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Проект порядку денного зборів (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Калатур Юрій Павлович – Голова Лічильної комісії;

Кубицька Олена Іванівна – член Лічильної комісії;

Пошелюжна Ольга Валентинівна – член Лічильної комісії;

Бобок Олександр Миколайович – член Лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Для проведення зборів обрати:

Коновала Руслана Михайловича Головою зборів;

Кончаковського Олександра Володимировича - секретарем зборів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: затвердження регламенту роботи зборів, затвердження форми голосування.

Проект рішення: Затвердити регламент роботи зборів:

  • час для виступу доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.;
  • час для виступу учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.;
  • час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.;
  • питання задаються в усній формі із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та посади (якщо така наявна) або ким надані повноваження;
  • для виступів на зборах слово може бути надане лише акціонерам, їх представникам, директору, членам наглядової ради, ревізійної комісії, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії, реєстраційної комісії, юристу;
  • обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів по питанню першому порядку денного здійснюється членами тимчасової лічильної комісії;
  • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі невідповідності його умовам ч.4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Бюлетені для голосування, що визнані недійсними не враховуються для підрахунку голосів;
  • Прийняті на зборах рішення викладаються у формі протоколу, який підписується головою та секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства, протокол підшивається, скріплюється підписом директора.

Затвердити форму голосування:

  • голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства наглядовою радою і які були видані акціонерам/ представникам акціонерів.

4. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради в 2017 році задовільною.

5. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік. Визнати роботу директора в 2017 році задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії в 2017 році задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Не розподіляти чистий прибуток Товариства за 2017 рік шляхом виплати дивідендів. Отриманий Товариством прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити план розвитку Товариства на 2018 рік.

10. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип акціонерного Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. Внесення змін до статуту Товариства, не пов’язаних із внесенням змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства для відповідності статуту чинному законодавства.

12. Внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонерів Товариства згідно переліку акціонерів.

Проект рішення: Встановити, що акціонерами Товариства є особи, які внесені до Переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерного товариства, виданого Національним депозитарієм України. У зв'язку з чим, внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступну інформацію про акціонерів Товариства: «Згідно переліку акціонерів».

13. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

14. Уповноваження голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

Проект рішення: Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

15. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-продажу, договорів з надання послуг з обробітку ґрунту та посіву сільськогосподарських культур, збирання урожаю, з приймання та зберігання, транспортування сільськогосподарської продукції, договорів контрактації вирощеної сільськогосподарської продукції, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупна вартість правочинів – 19 930 000,00 грн. (Дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч гривень). Уповноважити директора Товариства, з правом передоручення, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства 26 квітня 2018 року: Довгалюк Юлїї Володимирївни, Хоменко Тетяни Євгенiївни, Бiлецької Наталiї Володимирiвни, Горського Iгоря Володимировича, Мондруша Олександра Михайловичаю.

18. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які будуть здійснювати свою діяльність на безоплатній основі, надати повноваження директору Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  зборів щоденно (крім суботи та неділі, святкових днів) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17. У день проведення  зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення  зборів з 10:00 год. до 11.30 год. в порядку черги.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Дмитренко О.В. – директор Товариства. Телефони для довідок: +38 066 07 99 288.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://00724910smida.gov.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 Станом на 13.02.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 32 516 828 та голосуючих акцій 32 074 267 .

При визначенні кворуму та при голосуванні на  зборах Товариства враховуватимуться лише голосуючі акції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ" за 2017 рік *

 (тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

12 842,9

9 893,9

Основні засоби  

6 016,1

5 860,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси 

4 498,6

1 888,5

Сумарна дебіторська заборгованість  

2 011,9

1 112,4

Грошові кошти та їх еквіваленти 

37,0

97,9

Нерозподілений прибуток 

-871,0

-102,4

Власний капітал

-

-

Статутний капітал 

8 129,2

8 129,2

Довгострокові зобов'язання

128,1

128,1

Поточні зобов'язання 

2 115,0

1 565,3

Чистий прибуток (збиток) 

(871,0)

14,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

32516828

32516828

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

21

27

*  Після отримання звіту аудитора по довгострокових забезпеченнях (актуальних розрахунках) та остаточного завершення процедури аудиту фінансової звітності товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан) можуть мати суттєві зміни.

 

З повагою,

Наглядова рада 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.04.2018
(дата)