Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Дмитренко Олександр Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв вулиця Незалежностi, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +38 067 99 620 38 +38 067 99 620 38
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 26.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.07.2017 2296 9893 23.2
Зміст інформації:
Наглядова рада надала згоду Директору Товариства Дмитренко Олександру Вiкторовичу на укладення договору позики грошових коштiв на суму, що не перевищує 2 400 000,00 (Два мiльйони чотириста тисяч нуль копiйок). На засiданнi Наглядової ради була присутня бiльша частина її складу: чотири особи iз п'яти. Голосували три особи одноголосно "Так". Позикодавцець - Довгалюк Юлiя Володимирiвна. Позичальник - ПАТ "СГП "ШУБКIВСЬКЕ". Позикодавець згiдно умов цього Договору зобов’язується передати у власнiсть Позичальнику грошову суму в розмiрi 2 296 650,00 (Два мiльйони двiстi дев’яносто шiсть тисяч шiстсот п’ятдесят гривень нуль копiйок), а Позичальник зобов'язується повернути строком до двадцять п’ятого липня двi тисячi сiмнадцятого року включно позику в вищезазначеному розмiрi Позикодавцю на умовах, передбачених цим Договором. Заiнтересованою особою є акцiонер, Голова Наглядової радиДовгалюк Юлiя Володимирiвна, яка не голосувала з питання вчинення цього правочину.