Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Дмитренко Олександр Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв вулиця Незалежностi, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288 +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 28.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.07.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Шлеюк Олександр Володимирович
0
Зміст інформації:
28.07.2017 року акцiонер Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Фермерська Група» (ТОВ "УФГ") (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 315374 простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,969879% у статутному капiталi Товариства) повiдомило про змiну члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера. У звязку з чим повноваження вiдкликаного ТОВ "УФГ" члена Наглядової ради Шлеюка Олександра Володимировича припинено. Шлеюк Олександр Володимирович перебував на посадi члена Наглядової ради три мiсяцi. (Дата народження посадової особи: чч.мм.1984; освiта вища; стаж роботи: 15 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: УМВС України у Рiвненськiй обл., iнспектор з технiчного нагляду; ТОВ "АКРIС АГРО", фахiвець iз збереження земельного банку; ТОВ "Агрофiрма "Зеленi Лани", директор; ТОВ "УФГ", директор). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних).
28.07.2017 набуто повноважень член Наглядової ради Мондруш Олександр Михайлович
0
Зміст інформації:
28.07.2017 року акцiонер Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Фермерська Група» (ТОВ "УФГ") (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 315374 простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,969879% у статутному капiталi Товариства) повiдомило про змiну члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера. У звязку з чим Мондруш Олександр Михайлович набув повноважень члена Наглядової ради Товариства (Дата народження посадової особи: чч.мм.1984; освiта вища; стаж роботи: 10 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ «Акрiс-Фгро», бухгалтер земельного вiддiлу; ТОВ "УФГ", директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Мондруш О.М. не дає згоди на розголошення паспортних даних)