Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288 +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Довгалюк Юлiя Володимирївна
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 2018 року, в тому числi припинити повноваження Голови Наглядової ради Довгалюк Юлїї Володимирївни, яка не є акцiонером товариства, рiшення про припинення повноважень Довгалюк Юлiї Володимирiвни вiдбулось у зв'язку iз вiдсутнiстю у складi акцiонерiв особи, iнтереси якої представляла Довгалюк Юлiя Володимирiвна у Наглядовiй радi. Довгалюк Юлiя Володимирiвна перебувала на посадi Голови Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року.Довгалюк Юлiя Володимирiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Хоменко Тетяна Євгенiївна
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради Хоменко Тетяни Євгенiївни, яка не є акцiонером товариства, рiшення про припинення повноважень Хоменко Тетяни Євгенiївни вiдбулось у зв'язку iз пропозицiєю акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 16107 647 простих iменних акцiй Товариства, що складає 49,536341% у статутному капiталi Товариства) та пропозицiєю акцiонера Гiрак Любовi Андрiївни (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 1 просту iменну акцiю Товариства, що складає 0,000003% у статутному капiталi Товариства) про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради. Хоменко Тетяна Євгенiївна перебувала на посадi члена Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року.Хоменко Тетяна Євгенiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Бiлецька Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради Бiлецької Наталiї Володимирiвни, яка не є акцiонером товариства, рiшення про припинення повноважень Бiлецької Наталiї Володимирiвни вiдбулось у зв'язку iз пропозицiєю акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт», iнтереси якого представляла Бiлецька Наталiя Володимирiвна (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 16107 647 простих iменних акцiй Товариства, що складає 49,536341% у статутному капiталi Товариства), обрати iншого представника в члени Наглядової ради. Бiлецька Наталiя Володимирiвна перебувала на посадi члена Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року.Бiлецька Наталiя Володимирiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Горський Iгор Володимирович
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради Горського Iгоря Володимировича, який не є акцiонером товариства, рiшення про припинення повноважень Горського Iгоря Володимировича вiдбулось у зв'язку iз пропозицiєю акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт», iнтереси якого представляв Горський Iгор Володимирович (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 16107 647 простих iменних акцiй Товариства, що складає 49,536341% у статутному капiталi Товариства), обрати iншого представника в члени Наглядової ради. Горський Iгор Володимирович перебував на посадi члена Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року. Горський Iгор Володимирович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Мондруш Олександр Михайлович
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради Мондруша Олександра Михайловича, який не є акцiонером товариства, рiшення про припинення повноважень Мондруша Олександра Михайловича вiдбулось у зв'язку iз пропозицiєю акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Фермерська Група» (ТОВ "УФГ") (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 1 087 337 простих iменних акцiй Товариства, що складає 3,343920% у статутному капiталi Товариства), обрати iншого представника в члени Наглядової ради. Мондруш Олександр Михайлович перебував на посадi члена Наглядової ради з 28.07.2017 року по 26.04.2018 року. Мондруш Олександр Михайлович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.

26.04.2018 обрано член Наглядової ради Попова Алєся Олександрiвна
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати членом Наглядової ради Попову Алєсю Олександрiвну, строком на 1 рiк, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.Попова Алєся Олександрiвна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Попова Сергiя Олександровича, якому належить 14 069 492 акцiй, iз яких 14 069 492 голосуючих акцiй, що становить 43,268340% статутного капiталу товариства та представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська фермерська група», якому належить 1 087 337 акцiй, iз яких 1 087 337 голосуючих акцiй, що становить 3,343920% статутного капiталу товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Попової Алєся Олександрiвни протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ», 2013-2016рр.; на даний час безробiтна. Попова Алєся Олександрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 обрано член Наглядової ради Одрiна Тетяна Євгенiївна
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати членом Наглядової ради Одрiну Тетяну Євгенiївну, строком на 1 рiк, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Одрiна Тетяна Євгенiївна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Одрiної Тетяни Євгенiївни протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ "Едванс-Iнформ" - землевпорядник - 2012р.-2016р.; ТОВ "Лендвiзор" – землевпорядник з 2016р. по теперiшнiй час. Одрiна Тетяна Євгенiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 обрано член Наглядової ради Циганок Леонiд Юрiйович
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати членом Наглядової ради Циганка Леонiда Юрiйовича, строком на 1 рiк, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Циганок Леонiд Юрiйович є директором акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Циганка Леонiда Юрiйовича протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст Фастiвського мiськрайонного управлiння юстицiї 2014р. - 2016р.; директор ТОВ АХ «Зелений свiт» - з 2017р. по теперiшнiй час. Циганок Леонiд Юрiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 обрано член Наглядової ради Попов Сергiй Олександрович
16107647
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати членом Наглядової ради Попова Сергiя Олександровича, строком на 1 рiк, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.Попов Сергiй Олександрович є акцiонером товариства, що володiє 14 069 492 iменними простими акцiями, iз яких 14 069 492 голосуючих акцiй, що становить 43,268340% статутного капiталу товариства; особисто внiс пропозицiю про обрання його в члени Наглядової ради товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Попова Сергiя Олександровича протягом останнiх п’яти рокiв: директор земельного департаменту ПАТ «ТАКО» 2013р. - 2016р.; директор земельного департаментуТОВ «АСТ» 2013р. - 2014р.; директор ТОВ «ЛЕНДВIЗОР» з сiчня 2018 по теперiшнiй час. Попов Сергiй Олександрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
26.04.2018 обрано член Наглядової ради Ковбасюк Людмила Дмитрiвна
0
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати членом Наглядової ради Ковбасюк Людмила Дмитрiвна, строком на 1 рiк, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Ковбасюк Людмила Дмитрiвна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Ковбасюк Людмили Дмитрiвни протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст юрисконсульт Вiддiлу держземагенства у Чуднiвському районi 2012-2014 рр.; юрисконсульт ТОВ «УКРIНАГРОПРОМ» 2014р.–2016рр.; фахiвець земельних та соцiальних питань ТОВ «РЕСIЛIЄНТ» 03.2017р.–05.2017рр.; землевпорядник ТОВ «Злагода-2005» з 2017р. по теперiшнiй час. Ковбасюк Людмила Дмитрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.