Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288 +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 19930 12842 155.19
Зміст інформації:
Дата прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018 року;
Вiдомостi щодо правочинiв:
- характер правочинiв: укладення договорiв позики, поставки, купiвлi-продажу, договорiв з надання послуг з обробiтку ґрунту та посiву сiльськогосподарських культур, збирання урожаю, з приймання та зберiгання, транспортування сiльськогосподарської продукцiї, договорiв контрактацiї вирощеної сiльськогосподарської продукцiї, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн;
- гранична сукупна вартiсть правочинiв: 19 930 тис.грн.;
- вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 12 845 тис.грн.;
- спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 155,19%;
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 32 455 633, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 31 264 519; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 31 264 490; та "проти" прийняття рiшення - 10.