Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв Рiвненського району, Рiвненської областi ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288 +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 25.05.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ»
Зміст інформації:
26 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 00724910) було прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, i як наслiдок, змiну найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».
Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення – 26.04.2018 р., Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».
Реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдоместей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiдбулась 25.05.2018 р.
Повне найменування Товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».
Повне найменування Товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ШУБКIВСЬКЕ».