Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       ДМИТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288 +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.07.2018 обрано Голова Наглядової ради Попова Алєся Олександрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
20.07.2018 року Наглядова рада на своєму першому засiданнi в новому складi обрала з числа членiв Наглядової ради (обраних 26.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв Товариства) прийняла рiшення обрати головою Наглядової ради Попову Алєсю Олександрiвну, строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Попова Алєся Олександрiвна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Попова Сергiя Олександровича, якому належить 14 069 492 акцiй, iз яких 14 069 492 голосуючих акцiй, що становить 43,268340% статутного капiталу товариства та представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська фермерська група», якому належить 1 087 337 акцiй, iз яких 1 087 337 голосуючих акцiй, що становить 3,343920% статутного капiталу товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Не володiє часткою в статутньому капiталi Товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Попової Алєся Олександрiвни протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ», 2013-2016рр.; на даний час займала посаду члена Наглядвої ради Товариства з 26.04.2018 р. Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю дотримання законодавства України. Попова Алєся Олександрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
20.07.2018 звільнено Директор Дмитренко Олександр Вiкторович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
20.07.2018 року Наглядова рада Товариства прийняла рiшення про звiльнення з посади директора Товариства Дмитренка Олександра Вiкторовича з 24.07.2018 року. Рiшення було прийняте на пiдставi заяви про звiльнення Дмитренка О.В. з посади директора Товариства. Не володiє часткою в статутньому капiталi Товариства або акцiями Товариства.
Перебував на посадi Директора Товариства з 19.01.2017 року. Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю дотримання законодавства України. Дмитренко Олександр Вiкторович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
20.07.2018 обрано Директор Коновал Руслан Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
20.07.2018 року Наглядова рада Товариства обрала Коновала Руслана Михайловича Директором Товариства з 25.07.2018 року на невизначений термiн. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Не володiє часткою в статутньому капiталi Товариства або акцiями Товариства.
Iнформацiя про стаж роботи Коновала Руслана Михайловича протягом останнiх п’яти рокiв: Управитель з логiстики ТОВ "АСКОНА-Україна"; Фахiвець iз землевпорядкування ТОВ "АСТ"; Директор з виробництва ТОВ "АГРIНIС"; на даний час займає посаду директора ПрАТ "Троянiвське" з 21.12.2017 р. Змiна складу посадових осiб Товариства обгрунтована необхiднiстю дотримання законодавства України. Коновал Руслан Михайлович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.