Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Дмитренко Олександр Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв вулиця Незалежностi, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці shubkivske@emitent.net.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 12000 9894 121.29
Зміст інформації:
Загальнi збори надали попередню згоду на вчинення значних правочинiв у 2017 роцi на загальну суму 12 000 000,00 грн. (Дванадцять мiльйонiв гривень) для придбання зерна, насiння, в тому числi кукурудзи, великої рогатої худоби, матерiальних активiв Товариства, для виконання плану Товариства на 2017 рiк, брати кредити чи поворотну фiнансову допомогу, продавати урожай, який буде зiбраний у 2017 роцi та укладати iншi договори на збут сiльськогосподарської продукцiї, вирощеної Товариством у 2017 роцi. Укладення будь-якого iз цих правочинiв здiйснюється за попередньою згодою Наглядової ради, оформленою протоколом.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:32 516 828; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в Загальних зборах: 31 410 613; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 31 410 562; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 1.