Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Дмитренко Олександр Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 35325 село Шубкiв вулиця Незалежностi, будинок 17
4. Код за ЄДРПОУ 00724910
5. Міжміський код та телефон, факс +380660799288
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00724910smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 призначено Голова Наглядової ради Довгалюк Юлїя Володимирївна
42.74721
Зміст інформації:
Наглядовою радою переобрано (обрано повторно) на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Довгалюк Юлiю Володимирiвну (дата народження: чч.мм.1988; освiта вища; стаж роботи: 5 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Київcький Нацiональний унiверситет iм.Т.Шевченка, бухгалтер; ТОВ "АСТ", економiст; ТОВ "Агрiнiс", економiст) строком до наступних рiчних Загальних зборiв. Частка особи у статутному капiталi Товариства становить 13900036 простих iменних акцiй Товариства, що складає 42,7472% у статутному капiталi Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 обрано член Наглядовоъ ради Хоменко Тетяна Євгенiївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв Хоменко Тетяну Євгенiївну обрано повторно (переобрано) членом Наглядової Ради Товариства строком до наступних рiчних Загальних зборiв, яка є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 17006847 простих iменних акцiй Товариства, що складає 52,30168% у статутному капiталi Товариства) та Гiрак Любовi Андрiївни (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 1 просту iменну акцiю Товариства, що складає 0,000003% у статутному капiталi Товариства) Дата народження посадової особи: чч.мм.1993; освiта вища; стаж роботи: 5 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв:ТОВ "Едванс-Iнформ", землевпорядник; ТОВ "Лендвiзор",землевпорядник). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Бiлецька Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв Бiлецьку Наталiю Володимирiвну обрано повторно (переобрано) членом Наглядової Ради Товариства строком до наступних рiчних Загальних зборiв, яка є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 17006847 простих iменних акцiй Товариства, що складає 52,30168% у статутному капiталi Товариства). Дата народження посадової особи: чч.мм.1987; освiта вища; стаж роботи: 7 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: ПП " Земля Л ", землевпорядник; ТОВ "Едванс Експерт", землевпорядник; ТОВ "Лендвiзор",землевпорядник). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Горський Iгор Володимирович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв Горського Iгоря Володимировича обрано повторно (переобрано) членом Наглядової Ради Товариства строком до наступних рiчних Загальних зборiв, який є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 17006847 простих iменних акцiй Товариства, що складає 52,30168% у статутному капiталi Товариства). Дата народження посадової особи: чч.мм.1982; освiта вища; стаж роботи: 14 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Еверест менеджер груп", директор). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 обрано член Наглядової ради Шлеюк Олександр Володимирович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв Шлеюка Олександра Володимировича обрано повторно (переобрано) членом Наглядової Ради Товариства строком до наступних рiчних Загальних зборiв, який є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Фермерська Група» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 315374 простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,969879% у статутному капiталi Товариства). Дата народження посадової особи: чч.мм.1984; освiта вища; стаж роботи: 15 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: УМВС України у Рiвненськiй обл., iнспектор з технiчного нагляду; ТОВ "АКРIС АГРО", фахiвець iз збереження земельного банку; ТОВ "Агрофiрма "Зеленi Лани", директор; ТОВ "УФГ", директор). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 звільнено Ревiзор Рудавська Марiя Василiвна
3e-06
Зміст інформації:
Рудавську Марiю Василiвну рiшенням Загальних зборiв звiльнено з пасади Ревiзора. Частка особи у статутному капiталi Товариства становить 1 просту iменну акцiю Товариства, що складає 0,000003% у статутному капiталi Товариства. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних. Перенбувала на посадi Ревiзора з 30.05.2016 по 28.04.2017
28.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Кубiцька Олена Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв Кубiцьку Олену Iванiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки, яка є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська Фермерська Група» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 315374 простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,969879% у статутному капiталi Товариства). Дата народження посадової особи: чч.мм.1982; освiта вища; стаж роботи: 14 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Управлiння Держгеокадастру у м. Луганську Луганської областi, головний спецiалiст вiддiлу). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 призначено член Ревiзiйної комiсiї Пошелюжна Ольга Валентинiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв Пошелюжну Ольгу Валентинiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки, яка є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграрний холдинг «Зелений Свiт» (частка особи у статутному капiталi Товариства становить 17006847 простих iменних акцiй Товариства, що складає 52,30168% у статутному капiталi Товариства). Дата народження посадової особи: чч.мм.1993; стаж роботи: з21.03.2017; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: ПСП "Троянiвське", iнженер-землевпорядник). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Кончаковський Олександр Володимирович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї призначено Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Кончаковського Олександра Володимировича, який є представником акцiонера Довгалюк Юлiї Володимирiвни, частка якої у статутному капiталi Товариства становить 13900036 простих iменних акцiй Товариства, що складає 42,7472% у статутному капiталi Товариства. Дата народження посадової особи: чч.мм.1969; освiта вища; стаж роботи: 30 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Клiнiка чоловiчого здоров'я, ТОВ "Агрiнiс", водiй). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.
28.04.2017 обрано Директор Дмитренко Олександр Вiкторович
0
Зміст інформації:
Дмитренко Олександра Вiкторовича переобрано директором Товариства строком на три роки з 28.04.2017 (дата народження: чч.мм.1986; стаж роботи: 7 рокiв; посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Технологiчна аграрна компанiя об’днана» механiк з ремонту технiки; ТОВ «Агро ХХI» iнженер з експлуатацiї машинно-тракторного парку в iнженерно-технiчному вiддiлi в порядку переведення з ПАТ «ТАКО»; ТОВ «Рiвне Агро Плюс» iнженер з експлуатацiї машинно-тракторного парку; ТОВ «Акрiс Агро» провiдний iнженер; ТОВ «АГРIНIС» головний iнженер; ПАТ "СГП "ШУБКIВСЬКЕ", директор).Не є акцiонером Товариства. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дає згоди на розголошення паспортних даних.)